آیا کاندوم تاریخ انقضا دارد؟ ماندگاری کاندوم چقدر است؟